hrvatski | english

Fondovi za gospodarsku suradnju

Fondovi za gospodarsku suradnju (dalje u tekstu “FGS”) osnovani su sukladno Zakonu o investicijskom fondovima (NN150/05) te Pravilniku o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (Narodne novine 21/2010). Ova poticajna inicijativa Vlade Republike Hrvatske za hrvatsko gospodarstvo kroz osnivanje fondova za gospodarsku suradnju, gdje bi uz privatni kapital i Republika Hrvatska uložila financijska sredstva, osmišljena je s ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva Republike Hrvatske na tržišnim osnovama. Ovom inicijativom stvara se pozitivna ulagačka klima, dijeli se rizik s “privatnim” sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, razvija se industrija fondova rizičnog kapitala kao pokretača novih industrija (Internet, web, mediji, obnovljivi izvori energije, itd.) i potiče se poduzetništvo te preuzimanje rizika uz stručno korporativno vodstvo i nadzor.

Fondovi za gospodarsku suradnju otvoreni su alternativni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom (engl: private equity). Nadzor poslovanja FGS-ova obavlja HANFA. Preduvjet za sudjelovanje Vlade Republike Hrvatske u pojedinom fondu bio je ulaganje “privatnog” sektora od minimalno 75 do maksimalno 300 milijuna kuna na što je Vlada Republike Hrvatske uložila isti iznos na koji se obvezao privatni sektor. Kao privatni ulagatelji mogu sudjelovati kvalificirani ulagatelji prema Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima. Životni vijek fondova je 10 + 2 godine.

Upravljanje FGS-ovima povjereno je društvima za upravljanje koja analiziraju potencijalne ulagačke prilike te predlažu Povjereničkom odboru na odlučivanje. Povjerenički odbor sastavljen je od predstavnika svih ulagatelja i donosi odluke većinom od ¾ ukupnog broja danih glasova. FGS-ovi mogu ulagati isključivo u društva koja su registrirana u Republiku Hrvatsku i koja glavninu poslovanja ostvaruju u Republici Hrvatskoj.

Odrednice ulaganja Fonda su:

  • Fond ulaže isključivo u trgovačka društva koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i koja isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske
  • Imovina Fonda može se sastojati od udjela i dionica (kako od onih kojima se trguje tako i od neuvrštenih dionica), novca na računima i danih zajmova
  • Fond može ulagati u sve gospodarske sektore

Kategorije ulaganja koja Fond razmatra uključuju:

  • dokapitalizacija ili kupnja postojećih društava kojima je potreban kapital za proširenje poslovanja
  • dokapitalizacija ili kupnja postojećih društava kojima je potrebno restrukturiranje i poboljšanje poslovanja
  • objedinjavanje manjih društava radi stvaranja većih i efikasnijih (konsolidacija)
  • udruživanje sa strateškim partnerima kako bi se omogućilo sudjelovanje u transakcijama s većim društvima
  • sudjelovanje u privatizaciji
  • osnivanje društva radi provođenja projekata projektnog financiranja

Trgovačka društva od primarnog interesa za ulaganje su društva s nadprosječnim potencijalima rasta i razvoja, s prepoznatljivim konkurentskim prednostima, stručnim i motiviranim upravljačkim timom, te, kao dodatnim poželjnim karakteristikama, jedinstvenim potencijalom imovine/specifičnih proizvoda, tehnologija ili prava za generiranje snažnih poslovnih rezultata, uključujući i društva u ranom stadiju poslovanja.