hrvatski | english

Aktualno

23.03.2018.

Obavijest ulagateljima

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) KLASA: UP/I 972-05/17-01/04 URBROJ: 326-01-440-441-18-52 od 11. siječnja 2018. godine (Rješenje) društvu NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom (Nexus), oduzeto je odobrenje za rad odnosno upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II te se upravljanje nad Fondom prenijelo na Privrednu banku Zagreb d.d. (Depozitar) sukladno primjenjivim odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima o prisilnom prijenosu poslova upravljanja.

Rješenje je dostavljeno Depozitaru dana 11.01.2018. godine te je od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja počeo teći rok od 60 dana u kojem je Depozitar dužan:

(i)           provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje, koji ispunjavaju uvjete za upravljanje Fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje AIF-om te

(ii)          izabrati novo društvo za upravljanje (UAIF).

Depozitar je proveo odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: UAIF-ovi), koja ispunjavaju uvjete za upravljanje navedenim investicijskim fondovima i zainteresirana su preuzeti upravljanje Fondom, te izbor novog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Kao novi UAIF (u daljnjem tekstu: UAIF preuzimatelj) izabran je PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Metalčeva 5.

Sukladno primjenjivim odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima o prisilnom prijenosu poslova upravljanja, ako se na poziv za davanje ponuda za preuzimanje depozitaru otvorenog AIF-a javi više UAIF-ova koji ispunjavaju uvjete za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om, depozitar je dužan, prilikom izbora UAIF-a, isključivo voditi računa o interesima imatelja udjela AIF-a.

Izraženi interes ulagatelja kao i dostatnost postojećih prihoda, iskustvo i stručnost društva i tima, te iskazana volja za korekcijom naknada u skladu s dogovorom s ulagateljima, razlog su odabira društva PROSPERUS - INVEST d.o.o. kao najpogodnijeg UAIF-a za upravljanje Fondom.

Nadalje, obavještavamo vas da su Depozitar i UAIF preuzimatelj dana 05.03.2018. godine sklopili Ugovor o prijenosu poslova upravljanja Fondom (Ugovor) u kojem se definiraju svi postupci i radnje koje će ugovorne strane poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja Fondom, s Depozitara na UAIF preuzimatelja, kao i rok u kojem će se predmetni poslovi upravljanja prenijeti na UAIF preuzimatelja.

U odnosu na sve postupke i radnje koje će Depozitar poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja, obavještavamo vas da će Depozitar predati cjelokupnu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na Fond i njegove ulagatelje UAIF-u preuzimatelju, a koju poslovnu dokumentaciju je Depozitar zaprimio od Nexus-a sukladno Rješenju kao i svu poslovnu dokumentaciju nastalu u periodu prisilnog upravljanja Depozitara nad Fondom. Isto tako, Depozitar će upoznati UAIF preuzimatelja i sa svim drugim informacijama i okolnostima u pogledu svog privremenog upravljanja, a koje je saznao vršeći prisilno upravljanje Fondom sukladno Rješenju HANFA-e, bez obzira jesu li iste obuhvaćene prethodno navedenom poslovnom dokumentacijom.

Kako je utvrđeno Ugovorom, Depozitar će poslove upravljanja Fondom prenijeti na UAIF preuzimatelja sedmi (7.) dan po zaprimanju suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Zaključno, obavještavamo vas da primjenjive odredbe Zakona o alternativnim investicijskim fondovima o prisilnom prijenosu poslova upravljanja propisuju da ulagatelji ne plaćaju izlaznu naknadu zbog prijenosa poslova upravljanja otvorenim AIF-om na drugi UAIF u do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa poslova upravljanja (21. travnja 2018. godine). S tim u svezi, upućujemo vas na članke 161. do 165. Pravila Fonda kojim su propisani prodaja i prijenos udjela te istupanje ulagatelja iz Fonda i otkup udjela.