hrvatski | english

Aktualno

07.07.2015.

HANFA je na svojoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine izdala sljedeća odobrenja / suglasnosti a na zahtjev Uprave PROSPERUS – INVEST društva za upravljanje investicijskim fondovima (s ciljem usklade sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, NN 16/13): 

 

1. odobrenje za rad Prosperus FGS – otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom,

2. suglasnost na Pravila Prosperus FGS – otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom,

3. suglasnost na izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, za obavljanje poslova depozitara za Prosperus FGS – otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom.